Disclaimer

Stone base B.V. en haar dochtermaatschappijen kunnen, ondanks de grootst mogelijke zorg en aandacht, die zij aan de samenstelling van deze website besteden, niet uitsluiten dat de informatie op deze website onvolledig of onjuist zou zijn en daarnaast bieden zij geen garantie dat deze website vrij zou zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

De informatie op deze website wordt regelmatig door Stone base B.V. en haar dochtermaatschappijen onderhouden, eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht en de toegang tot en het gebruik van deze website kan te allen tijde zonder opgaaf van reden worden beëindigd.

Deze website en iedere vorm van hierin opgenomen informatie, waaronder mede begrepen tekst, zijn het exclusieve eigendom van Stone base B.V., haar dochtermaatschappijen of haar leveranciers en beschermd volgens Nederlandse en internationale auteursrechtwetgeving.

Stone base B.V. en haar dochtermaatschappijen kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Stone base B.V. en haar dochtermaatschappijen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, met inbegrip van, maar niet uitsluitend, directe, indirecte, bijkomende en gevolgschade.

Stone base B.V.

Rosmalensedijk 10
5236 BD 's-Hertogenbosch
Tel.: 073 - 521 37 15
Fax: 073 - 522 06 41
Kvk: 17140546
Mail: info@stonebase.nl
www.stonebase.nl